Nieuws

Regeerakkoord: Vertrouwen voor zeewier

Op 10 oktober werd het regeerakkoord van Rutte III gepresenteerd door de vier formerende partijen VVD, D66, CDA en CU. In het akkoord is aandacht voor zeewierrelevante thema’s zoals innovatie, duurzaamheid en agricultuur/visserij. Maar wat kan het akkoord betekenen voor ontwikkelingen binnen de zeewierketen? Het doel van dit artikel is om antwoord te geven op deze vraag door de relevante kabinetsplannen uit te lichten en eventuele kansen en bedreigingen te benoemen. Als leidraad zijn drie thema’s gebruikt die ook terug te vinden zijn in het originele regeerakkoord: Economie, Duurzaamheid en Buitenland.

Economie

Om als Nederland concurrerend te blijven in een globale markt is in Rutte I (2011) het topsectoren beleid ontwikkeld met als doel om samenwerking en innovatie te stimuleren binnen en tussen specifiek geoormerkte sectoren. De komende jaren gaat dit beleid zich richten op drie maatschappelijke en economische thema’s:

  • Energietransitie/duurzaamheid;
  • Landbouw/water/voedsel; en
  • Quantum/hightech/nano/fotonica.

Het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) krijgt daarbij nadrukkelijker de rol als vliegwiel voor innovatie. Concreet vertaalt dit zich in de uitbreiding van MKB-innovatiekredieten en de innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). In totaal wordt er voor onderzoek en innovatie  per jaar €400 mln gereserveerd. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan digitale technologie en het benutten van regionale kansen door ‘deals’ te sluiten met provincies en gemeenten. Foodvalley, een samenwerking tussen acht gemeenten in de Gelderse Vallei, wordt daarbij specifiek genoemd.

Duurzaamheid

Een veel besproken onderwerp uit het regeerakkoord is de reductie van broeikasgasemissies. Voor de Nederlandse landbouw betekent dit een afname van 3,5 Mton voor 2030. Onduidelijk is nog hoe dit wordt gerealiseerd, daarover gaan Ministers Eric Wiebes (EZ-VVD) en Carola Schouten (LNV-CU) ‘met de sector in gesprek’. Technische maatregelen krijgen daarbij in ieder geval de voorkeur boven volumebeperkende maatregelen. Naast broeikasgasemissies is er in het kader van klimaat ook aandacht voor de circulaire economie. Aanvullend op de uitvoering van al gemaakte afspraken in het programma circulaire economie en grondstoffenakkoord wordt er gekeken naar het wegnemen van barrières met betrekking tot regelgeving, toezicht en handhaving binnen duurzame innovaties.

Buitenland

Op EU-niveau is er onder andere aandacht voor het behoud van het kwekersrecht. Dit biedt veredelaars de vrijheid om verschillende rassen te blijven ontwikkelen zonder dat bepaalde bedrijven monopolies krijgen op klassiek veredelde planten. Ook is er specifieke aandacht voor de visserijsector en windmolenparken. Nederland zal zich in EU-verband inzetten voor het toestaan van het multifunctioneel gebruiken van windmolenparken. Daarbij worden de belangen van de visserij meegenomen. Tot slot is er aandacht voor de CAP (Common Agriculture Policy) dat in 2020 ten einde loopt. Het gereduceerde EU Budget -door Brexit- zal naar verwachting voor een groot deel worden opgevangen binnen een nieuw CAP beleid. Hervorming lijkt hierdoor onvermijdelijk. Nederland zet hierbij in op minder inkomensondersteuning en meer geld voor innovatie rondom duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.

Conclusie

Hoewel de exacte uitvoering van veel Kabinetsplannen nog niet concreet is, geven de bovenstaande thema’s inkijk tot een kansrijk regeerakkoord voor de Nederlandse zeewiersector.

Van zeewierzaadje tot zeewierproduct zijn erdiverse aanknopingspunten met de beschreven maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie/duurzaamheid, landbouw/voedsel/water en circulaire economie. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar het gebruik van zeewierextracten als biostimulanten om water- en nutriëntenverbruik te verminderen en start-ups welke zeewier als veevoer toepassen om methaanuitstoot terug te dringen. Of de recente pilot voor de kust van Scheveningen om de mogelijkheid voor multifunctioneel gebruik van windmolenparken met zeewierboerderijen te verkennen. Duurzaam medegebruik wordt specifiek genoemd in het regeerakkoord en vormt een belangrijke onderwerp voor de opschaling van zeewierproductie op zee.

De nadruk die het kabinet legt op de rol van MKB als innovatiekracht en regioclusters als investeringsprojecten geeft aan dat zowel innovatie in de zeewierketen als regionale ontwikkeling via de kustprovincies waardevol zijn als het gaat om verdere opschaling in de zeewiersector. Een essentieel punt om deze kansen te benutten is laten zien wat de potentie en het toekomstig belang van de zeewiersector voor Nederland is. Hier zal Stichting Noordzeeboerderij zich in de beginperiode van het Kabinet zich hard voor maken.

Voor vragen kan je terecht bij Koen van Swam

‹ Naar het nieuwsoverzicht